رسانه های ترویجی
کیلکا ماهیان بلافاصله پس از صید، طی حمل و نقل و نگهداری و فرآوری بسیارسریع فاسد می‌شوندلذا در این پروژه تلاش گردید تاباحداقل دستکاری وبدون چرخکردنوتولیدخمیرازآن‌هامحصولی جدیدوآماده مصرف تهیه شود. لعاب تمپورا پوشش خوراکی پف کننده‌ای است که خواستگاه آن کشور ژاپن بوده و در ترکیب آن از اجزا عمل آورنده خمیر استفاده می‌شود. استفاده از لعاب تمپورا در این پروژه باعث ارتقاء کیفیت محصول از لحاظ تمام صفات ارگانولپتیک و همچنین باعث افزایش پروتئین کیلکای سوخاری تولید شده گردید که افزایش پروتئین به دلیل استفاده از ترکیبات پروتئینی نظیرگلوتن گندم،آلبومین سفیده تخم‌مرغ وپروتئین شیر می‌باشد. لعاب تمپورا یک لایه یکنواخت، ترد، حجیم و سبک بر سطح خارجی ماده غذایی ایجاد می‌کند. این مخلوط ضمن ایجاد پوشش محکم روی محصول، ویژگی‌های بافتی و خوراکی آن را بهبود می‌بخشد.