رسانه های ترویجی
  
جیره هاي غذايی حاوي عصاره گاماریده Pontogammarus maeoticus به عنوان جاذب غذای طبیعی در تغذیه بچه ماهیان سفیدبا وزن 067/0±35/0 گرمپس از 8 هفته منجر به افزایش برخی از شاخص­های ایمنی موکوس شامل لیزوزیم، ایمونوگلبولین­کل، آلکالین فسفاتاز و پروتئاز شدند( 05/0>P). حضور آمینو اسیدهای آرژنین ،گلوتامین و متیونین در عصاره گاماروس با تاثیر بر سنتز نوکلئوتید، تکثیر ماکروفاژها و لوکوسیتها یکی از دلایل احتمالی افزایش پاسخ ایمنی بچه ماهی نورس است. جهت ارتقا کیفیت پرورش قبل از رها سازی، افزایش بازگشت شیلاتی و حفظ ذخایر این گونه ارزشمند استفاده از مکمل هایی که منجر به افزایش مقاومت و ایمنی شده و ارتقاء کیفیت پرورش را به همراه داشته باشد، راهگشاست.