رسانه های ترویجی
پژوهشکده آبزي پروري آبهاي داخلي بندر انزلي - سه شنبه بیست و یکم مرداد 1399 

تاثیر ضد قارچی عصاره هیدرومتانلی برگ گیاه سنبل آبی بر روی قارچ کاندیدا آلبیکنس

تاثیر ضد قارچی عصاره هیدرومتانلی برگ گیاه سنبل آبی بر روی قارچ کاندیدا آلبیکنس
نویسنده: رودابه روفچایی         بازدید: 1094 مرتبه
گیاه سنبل آبی(Echhornia crassipes) علیرغم پتانسیل خوب فیتوشیمیائی، به سبب تکثیر بالا و قدرت پوشش سریع سطح منابع آبی شیرین جزو بدترین گیاهان هرز دنیا اعلام شده است.. کاندیدا آلبیکنس درافرادباسيستمايمنیتضعيف شده همچونافرادمبتلابه ايدز،سرطان،پيوندمغزاستخوانوياپيونداعضاءباعث عفونت هايمنجربهمرگو ميرمي­شود. از آنجائیکه قارچها یوکاریوت هستند، درمان با داروهای شیمیائی ضد قارچی ممکن است سلول های بافت میزبان را هم تحت تاثیر قرار دهد ، براین اساس امروزهجهت درمان بیماریهای قارچیبيشترينتوجهبهعوامليبا منشا­­ء طبيعي همچون گياهاندارويي معطوف گردیده کهعوارضجانبيکمتری در پی داشته باشد. هدف از این مطالعه، ،ارزیابی اثراتعصاره هیدرومتانلی برگ این گیاه بر سویهاستاندارد کاندیدا آلبیکنس بود. در این مطالعه آزمایشگاهی پودرخشک برگ گیاه سنبل آبی با حلال متانل 80 درصد به روش خیساندن عصاره گیري شدند و جهت آزمایش حساسیت ضدقارچی مورد استفاده قرارگرفتند. قطر هاله عدم رشد از آزمون انتشار در آگار با استفاده از چاهک بر روی غلظت های3/6، 5/12، 25، 50 و 100 میلی گرم بر میلی لیتر از هر کدام از عصاره ها بررسی شد. با استفاده از روش رقیق سازی آگار حداقل غلظت مهارکنندگی رشد (MIC) و حداقل غلظت کشندگی عصاره ها (MFC) تعیین گردید. نتايج نشان دادكه عصاره الكلي این گیاه روي قارچ اثربازدارندگي معنی داری داشته (۰۵/۰≤P ) و با قارچ کشنیستاتین در تیمار شاهد قابل رقابت است. نتایج بررسی نشان داد که عصاره الکلی برگ گیاه سنبل آبی به سبب بر­خورداری از متابولیت های ثانویه متنوع از گروه ترکیبات تانین، ساپونین، ترپنوئید و آلکالوئیدی و میزان قابل ملاحظه ترکیبات فتلی چون فلاوونوئیدها دارای اثرات ضد قارچی می باشد. استفاده از این عصاره می تواند جهت تولید مواد داروئی و کنترل عوامل قارچی همچون بیماری
کاندیدیازیس، مورد بهره برداری قرار گیرد.