رسانه های ترویجی
با توجه به شیوع بیماری کرونا در کشور به دلیل اهمیت جایگاه فعالیت‌های تولیدی در کشور این امر ضرورت می‌یابد که بمنظور جلوگیری از فعالیت‌های تولید با اقدامات پیشگیرانه مانع از شیوع این یبماری در میان پرورش دهندگان میگوی
کشور شویم. لذا در این پوستر تصویری سعی بر این شده که با علائم هشدار دهنده راه‌های ورود ویروس به صنعت پرورش میگو با شکل و نوشته معرفی گردد.