رسانه های ترویجی
پژوهشکده آبزي پروري آبهاي داخلي بندر انزلي - یک شنبه بیست و یکم مهر 1398 

عنوان پوستر : فلوچارت شاخص ها و فرآیند مکان یابی مناطق مناسب استقرارقفس های پرورش ماهی در دریا با استفاده از تکنیک GIS-MCDM

عنوان پوستر : فلوچارت شاخص ها و فرآیند مکان یابی مناطق مناسب استقرارقفس های پرورش ماهی در دریا با استفاده از تکنیک GIS-MCDM
نویسنده: عادل حسینجانی         بازدید: 656 مرتبه
عنوان پوستر : فلوچارت شاخص ها و فرآیند مکان یابی مناطق مناسب استقرارقفس های پرورش ماهی  در دریا با استفاده از تکنیک GIS-MCDM
عادل حسینجانی