رسانه های ترویجی
چکیده :
در این تحقیق میزان فیلتر کردن ، بلعیدن و تغذیه مراحل مختلف زندگی آرتمیای دریاچه اینچه از دو جلبک کلرولا ( Chlorella) و نانوکلروپسیس ( Nanno chloropsis) مورد محاسبه و بررسي قرار گرفت . نتايج بدست آمده از اين تحقيق مويد اين است كه آرتمیا در تمام مراحل زندگی خود یک فيلتر کننده بوده ، شدت تغذیه و تصفیه آن به جرم بدن جانور و تراکم جلبک بستگی دارد . در راستای این نتیجه معلوم شد که با افزایش سن آرتمیا میزان فیلتر کردن از جلبکهای فوق الذکر افزایش می یابد ولی جیره غذایی در مرحله ناپلی آرتمیا در شرایط مختلف تراکم غذایی بطور چشم گیری از جیره شبانه روزی غذا در آرتمیای جوان و بالغ بیشتر و بطور متوسط چند برابر آن می باشد. دراين ميان نرخ فيلتراسون و تغذيه در مرحله ناپلي و بلوغ از جلبک کلرولا به ترتيب µL/ind/min 9.152 ، mg/ind/6h 26.563 و µL/ind/min 51.221 ، mg/ind/6h0.146 و در جلبك نانو کلرپسیس به ترتيب µL/ind/min 15.858 ، mg/ind/6h 43.858 و µL/ind/min 67.492 ، mg/ind/6h0.167 بوده است. نرخ بلعيدن در آرتماي بالغ از جلبك كلرلا و نانوكلرپسيس به ترتيب cell/ind/min 35422.353 و cell/ind/min 41514.541 تعيين گرديد. همچنین این آزمایش نشان می دهد که از میان اين دو جلبك جلبک نانو کلرپسیس به میزان بهتر و بیشتر نسبت به جلبک کلرولا مورد تغذیه قرار می گیرد.