رسانه های ترویجی
دوره آموزشی-ترویجی "آشنایی با رسانه های ترویجی" توسط مهندس علی رضا سید اسحقی، مدیركل دفتر شبكه دانش و رسانه های ترویجی ، در روز سه شنبه 1397/05/23 از طریق سامانه وبینار برگزارگردید.
فایلهای دوره از طریق لینکهای زیر قابل دانلود می باشد.