رسانه های ترویجی
انتخاب سايت:
معيار هاي اصلي براي انتخاب سايت:
مجموعه اول:
دما- شوری- آلودگی- میزان جلبکهای بیماریزا- تعویض آب ،-ارگانیسم های بیماری زا- جریانها میزان رسوب- تعویض آب .
مجموعه دو:
عمق پناهگاه،بستر-جریان - جریان – رسوب
مجموعه سوم:
موارد حقوقی-دسترسی-موارد حفاظتی –بازاریابی و نیاز بازار
موارد استدلال پرورش در قفس :
-استفاده ازقفس فقط برای پرورش ماهی نیست
-برای انتقال طعمه تن ماهیان نیز استفاده می شود
-نگهداری ماهیان صید شده قبل از عرضه به بازار
- کنترل کیفیت پسابهای نیروگاهها، کنترل کیفیت محیط زیست نیز استفاده شده است .
- برای رفع اثرات یوتریفیکاسیون از گونه های آبزی
- حفاظت از گونه های آبزی
-باز سازی ذخایر ماهی
- امور تحقیقات محیط زیستی
-افزایش دقت پژوهش با استفاده از تکرارهای زیاد.
-عمده ترین کاربرد استفاده میزان کافی مواد غذایی
-قفس برای کلیه مراحل زندگی آبزیان بکار می رود)لارو تا تکثیر ،پرورش و تولید ماهی (
فاكتورهاي غيرزيستي:
فاقد پسابهای سمی صنایع
 pH ،دما،اکسیژن املاح مورد نیاز باید در حد مطلوب باشد .
دما و شوری نقش ضروری در ضریب تبدیل غذایی ورشد ،تغذیه ،استرس و بیماریها دارند
تغییرات ناگهانی دما و شوریبیشتر از تغییرات تدریجی فصلی مضر می باشد
حتی 7/. تا 8/. تغییرات دما باعث شروع بیماریها و احتمال تلفات زیاد ماهی آزاد اطلس شده است.
فاكتورهاي زيستي:
شکوفايي فيتوپلانکتوني :
در اثر : 6 -نور شديد 2- مواد غذايي در دسترس 9- دما و شرايط مطلوب هيدروگرافي به وجود مي آيد .
در زمان شکوفايي جلبکي تعداد سلولها از 601 سلول درليتر در آب بالا تر ميرود
صدمات ناشی از آن به شرح زیر است :
 صدمه آبشش ماهیها در اثر برخورد با گیاهان آبزی 2 -کاهش اکسیژن محلولدر آب
 انتقال بوی بد کپک ونامطبوع به گوشت ماهی
 مسمومیت در اثر انتقال مواد سمی به گوشت ماهی
شکوفايي جلبکهاي ساحلي :
دیاتومه ها –سیانو باکترها،پریمنسیو فیتها ،دینوفلاژله ها باافزایش گرما جمعیت آنها گسترش می یابد
تاثیرات زیست محیطی پرورش در قفس :
حدود 06 درصدکل فسفر و 86 درصد کل ضایعات ازت پسماندهای غذا و مواد دفعی آبزیان در ستون آب حل می شود.
شکل قفس :
شکل مدور بهتر است:
 حداقل هزینه مواد مصرفی
ظرفیت و نسبت سطح به حجم بیشترین میزان را فراهم می آورد
کاربردی ترین شکل قفس می باشد
اندازه قفس مدور با محیط 06 و 06 متر وبزرگتر رشد ماهی سریع تر و اتلاف غذا کمتر وضریب تبدیل غذایی بهبود یافته است . کاهش تلفات
و کاهش سن بلوغ نیز مشاهده شده است.
16 متر مناسب تر میباشد ولی در نروژتا عمق 30 متری نیز استفاده می شود)آزادماهیان اقیانوس اطلس( - عمق : حدود 3
مواد مورد استفاده در كيسه قفس     :
 استحکام -سبک باشد -مقاوم در برابرپوسیدگی وخوردگی ومقاوم در برابر شرایط آب و هوایی
- مقاوم در برابر جرم گرفتگی - آسانی نصب و تعمیرات - بافت صاف و غیر زبر - قیمت مناسب
به هم پيوستگي و گروه بندي قفس ها :
تعداد قفسها وترتیب گروه ها :
- اندازه مزرعه
- شکل و طرح قفسها و سیستم اتصال آنها - اندازه وضعیت محل استقرار )سایت( - محدودیتها ی لنگر انداختن
- کنترل بیماریهاو سایر سایتهای مدیریتی
تاثيرات زيست محيطي پرورش در قفس :
حدود 06 درصد کل فسفر و 86 درصد کل ضایعات ازت پسماندهای غذا و مواد دفعی آبزیان در ستون آب حل میشود
شکل قفس : شکل مدور بهتر است:  حداقل هزینه مواد مصرفی - ظرفیت و نسبت سطح به حجم بیشترین میزان را فراهم می آورد -کاربردی
ترین شکل قفس می باشد
اندازه قفس مدور با محیط 06 و 06 متر و بزرگتر ص 01 . رشد ماهی ،اتلاف غذا کمتر و ضریب تبدیل غذایی بهبود یافته است کاهش تلفات و کاهش سن بلوغ نیز مشاهده شده است.
عمق
16 متر مناسب تر می با شدولی درنروژتا عمق 30 متری نیز استفاده می شود (آزادماهیان اقیانوس اطلس) - عمق ص 02 حدود 3
مواد مورد استفاده در قفس (كيسه قفس):
-1 استحکام 2-سبک باشد 3 –مقاوم در برابرپوسیدگی و خوردگی و مقاوم در برابر شرایط آب وهوایی 4-مقاوم در مقابل جرم گرفتگی آسانی
نصب و تعمیرات 0- بافت صاف وغیر زبز 7-قیمت مناسب
به هم پيوستگي و گروه بندي قفسها:
تعداد قفس ها وترتيب گروه ها :
- اندازه مزرعه- اندازه وضعیت محل استقرار(سایت)
- شکل وطرح قفسها و سیستم اتصال آنها - محدودیت های لنگر انداختن - کنترل بیماریها و سایر سایتهای مدیریتی
شکوفايي جلبکهاي ساحلي:
دیاتومه ها , سیانوباکترها، پریمنسیلوفیتها،دینو فلا ژله ها ، با افزایش گرما جمعیت گسترش می یابد
تاثيرات زيست محيطي پرورش در قفس:
حدود 06 درصد کل فسفر و 86 درصد کل ضایعات ازت پسمانده های غذا ومواددفعی آبزیان در ستون آب حل می شود.
شکل قفس :
شکل مدور بهتر است ،مزایا
- حداقل هزینه مواد مصرفی
- ظرفیت ونسبت سطح به حجم بیشترین میزان را فراهم می آورد
- کاربردی ترین شک قفس می باشد . اندازه قفس مدور با محیط 06 تا 06 متر و بزرگتر – رشد ماهی سریعتر ,اتلاف غذا کمتر وضریب تبدیل
غذایی بهبود یافته است.کاهش تلفات وکاهش سن بلوغ نیز مشاهده شده است.
نکات اساسي در موردبچه ماهي و انتقال آن:
- ماهیهایی که از مکانهای مختلف تهیه شده اند د ر قفسهای جداگانه قرار گیرند
- اندازه ،شکل و عمق وخصوصیات ظاهری محل ممکن است تعداد و گروه بندی قفس را محدود کند.
- قفسهای مربع ومستطیل به آسانی به هم متصل می شوند.
- قفسهای دایره ای و چند ضلعی با محدودیت هایی روبرو می باشند.
- دسترسی به لنگر های مناسب در محلها نیز می تواند باعث محدودیت قفس ها شوند.
- شدت جریان آب وآلودگی قفس ها در به هم پیوستگی قفسها تاثیر دارد ولی بطور کلی 8 تا 16 قفس در طول جریان می تو ان بهم متصل
کرد.
- ولی 2 یا 3 قفس در جهت موازی با جریان ایده ال است.
در سایتهای ساحلی برای قفسهای بزرگ از اتصالات بزرگ وقوی استفاده می شود که قادرند بار امواج را تا 16 تا 26 تن تحمل کنند