رسانه های ترویجی
استرپتوکوکوزیس یک بیماری شایع در ماهی قزل آلای رنگین کمان است و اخیرا مشخص شده است که می تواند در میگوی وانامی بیماری و تلفات شدید ایجاد نماید. این سند به تشریح این بیماری و عوامل موثر در بروز آن در ماهی و میگو پرداخته است و خطرات ناشی از کشت متناوب ماهی و میگو را بررسی نموده است.