رسانه های ترویجی
مرکز تحقيقات ذخاير آبزيان آبهاي داخلي-گرگان - چهارشنبه بیست و چهارم بهمن 1397 

راههای کنترل و پیشگیری از آلودگي های انگلي در ماهیان زینتي

راههای کنترل و پیشگیری از آلودگي های انگلي در ماهیان زینتي
نویسنده: بهروز قره وی ، نیاز محمد کر ، عبدالله حق پناه و یوسف ایری         بازدید: 537 مرتبه