رسانه های ترویجی
در این مطالعه آزمایشگاهیپودرخشکبرگ گیاه سنبل آبی با دو حلال متانل 80 درصدو آب به روش خیساندن عصاره گیريشدندوجهتآزمایشحساسیتضدقارچیمورداستفادهقرارگرفتند. قطر هاله عدم رشد از آزمون انتشار در آگار با استفاده از چاهک بر روی غلظتهای3.6، 5.12، 25، 50 و 100 میلیگرم بر میلی لیتر از هر کدام از عصاره ها بررسی شد. با استفاده از روش رقیق سازی آگار حداقل غلظت مهارکنندگی رشد(MIC) و حداقل غلظت کشندگی عصاره ها (MFC) تعیین گردید.نتايجنشاندادكهعصارهيالكلي و آبیاین گیاهرويكانديداآلبيكنساثربازدارندگيدارد. تأثيرعصارهيهیدرومتانوليسنبل آبی رویعدمرشدسويههايكانديداآلبيكنسنسبتبهعصاره­يآبيبهطورمعناداريبيشتربود (۰۵.۰P>). بیشترین تاثیر در غلظت 100 میلیگرم بر میلی لیتر براورد گردید. نتایجبررسی نشان داد که عصاره الکلی برگ گیاه سنبل آبی به سبب بر خورداری از متابولیتهای ثانویه متنوعاز گروه ترکیبات فنلی ، تانین، ساپونین، ترپنوئید و آلکالوئیدی دارای اثرات ضد قارچی می باشد.