رسانه های ترویجی
مولدین پس از 3-2 سال زندگی در دریا و رسیدن به سن بلوغ جهت تولیدمثل به رودخانه مادری مهاجرت می‌کنند و قبل از ورود به رودخانه تغییرات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی در بدنشان ایجاد می‌شود.
مولدین در بالادست رودخانه‌ها که دارای آب زلال، خنک، سرشار از اکسیژن و بستر قلوه‌سنگی و شنی می‌باشند اقدام به تخمریزی می‌نمایند. هماوری ماهی آزاد در رودخانه‌های ایران بین 13500-2100 عدد تخم می‌باشد.
تخمک‌ها پس از لقاح توسط اسپرم ماهی نر، تبدیل به تخم شده و جنین مراحل تقسیمات سلولی را طی کرده و پس از 5-4 هفته چشم‌ها تکامل می‌یابند.
جنین پس از 6-5 هفته با تکامل اندام‌های داخلی، تفریخ شده و به لارو دارای کیسه‌زرده تبدیل می‌شود. در این مرحله لارو از مواد غذایی ذخیره شده در کیسه‌زرده (تغذیه داخلی) استفاده می‌کند.
 پس از 3-2 هفته کیسه ‌زرده جذب شده و با تکامل اندام‌های داخلی و خارجی، لارو تا حدودی توانایی تغذیه خارجی و شنا را کسب می­کند.
لارو پس از 3-2 هفته با تکامل باله‌ها و رشد بدن تبدیل به بچه‌ماهی شده که دارای توانایی  تغذیه و شنای فعال است.
بچه‌ماهی نورس پس از 4-3 هفته تغذیه و رشد وارد مرحله پار می‌شود. ظهور دوایر مشکی رنگ در طرفین بدن از مشخصه‌های بارز این مرحله است. بچه‌ماهیان پار معمولاً 3-1 سال را در رودخانه سپری می­کنند.
بچه‌ماهی پار به مدت 3-1 سال در رودخانه تغذیه و رشد می­کند و پس از ایجاد تغییرات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی در بدن وارد مرحله اسمولت می‌شود. نقره‌ای شدن بدن و آمادگی جهت مهاجرت به دریا از مشخصه‌های بارز این مرحله می‌باشد.
بچه‌ماهی اسمولت پس از 3-2 سال تغذیه و رشد در دریا بالغ می‌شود و با تکامل گنادهای جنسی جهت تولیدمثل به رودخانه‌ مادری مهاجرت می‌کند.