رسانه های ترویجی
شناسایی یک گونه جلبک دریایی سبز در سایت پرورش میگوی گمیشان
مشخصات ظاهری: از جلبکهای سبز یا کلرروفیتاست، برنگ زرد تا سبز تیره، حالت اسفنجی، توده ای و متراکم، حاشیه استخرها رویش برروی بسترهای نرم و لجنی و در مناطق عمیق تر شناور همراه با ریسه های آویزان، تالها بصورت سلولهای استوانه ای و منشعب، در محل اتصال به بستر دارای ریسه های فراوان و آزاداست. لازم بذکر است که این جلبک با لب لب (سیانوفیسه) متفاوت می باشد.
سیکل زندگی: همانند جلبکهای سبز دارای دو مرحله اسپوروفیت و گامتوفیت میباشد. تکثیردر مرحله گامتوفیت با تولید اسپورهای جنسی و در مرحله اسپوروفیت با قطعه قطعه شدن ازدیاد حاصل مینماید. تکثیر و رویش جلبک بسرعت انجام و در مدت کوتاهی مناطق زیادی را در بر میگیرد. تا حدودی مقاوم به نور و خشکی بوده و در بیرون از آب تا مدتی زنده میماند.  
اهمیت اقتصادی: هیچگونه اهمیت اقتصادی نداشته و در صورت ازدیاد معضل بزرگی برای استخرها خواهد بود.
پراکنش: در آبهای شور و تا حدودی لب شور، در محدوده های بالای جزرومدی دریاها و اقیانوسها برروی بسترهای سنگی همراه با گل و همچنین در حاشیه دریاچه ها و استخرهای واجد شرایط (کف لجنی و آبهای دارای نیترات و فسفات فراوان با دیواره تخریب شده) رویش داشته و در صورت افزایش عمق آب، با جدا شدن از بستر و ایجاد ریسه های آویزان تا میانه های استخرکشیده میشوند.
کنترل: با مرمت و بازسازی مرتب شیب کف و دیواره های استخرها و نگهداری کدورت آب در طول پرورش وعدم ایجاد شرایط مناسب رشد گیاه از قبیل کود دهی و آهک پاشی میتوان از رویش جلوگیری نمود. در نهایت، در صورت رویش و گسترش آن، میتوان براحتی این گیاه را از سطح استخرها جمع آوری و با خشک کردن و رعایت موارد فوق نیز موجب عدم رویش مجدد گردید.
تشکر و قدردانی:در پایان از همکار محترم جناب آقای مهندس تازیکه که موجب یافتن و نمونه برداری این گونه بودند، تشکر لازم بعمل می آید.