طرح ترويجی افزايش توليد در واحد سطح ماهيان گرم آبي با استفاده از سيستم مكانيزاسيون در آب بندانهاي استان مازندران (خاتمه یافته)
پژوهشکده اکولوژي آبزيان درياي خزر - چهارشنبه چهاردهم شهریور 1397 

نشست كارشناسي با ريس ترويج و ريس پرروش ماهيان گرمابي در آب بندان اداره كل شيلات استان مازندران

نشست كارشناسي با ريس ترويج و ريس پرروش ماهيان گرمابي در آب بندان اداره كل شيلات استان مازندران
نویسنده: دكتر حميد رمضاني         بازدید: 1344 مرتبه