طرح ترويجی افزايش توليد در واحد سطح ماهيان گرم آبي با استفاده از سيستم مكانيزاسيون در آب بندانهاي استان مازندران (خاتمه یافته)
پژوهشکده اکولوژي آبزيان درياي خزر - دوشنبه یازدهم تیر 1397 

صيد 10 تن ماهيان با وزن بالاتر از 1/5 كيلو از آب بندان اصلي و 5 تن از آب بندانهاي تابعي و عرضه به بازار عراق با دو كانتينر به وزن 8 تن و بقيه به بازار داخلي در ايام تعطيلي خرداد 97

صيد 10 تن ماهيان با وزن بالاتر از 1/5 كيلو از آب بندان اصلي و 5 تن از آب بندانهاي تابعي و عرضه به بازار عراق با دو كانتينر به وزن 8 تن و بقيه به بازار داخلي در ايام تعطيلي خرداد 97
نویسنده: دكتر حميد رمضاني         بازدید: 1357 مرتبه