طرح ترويجی افزايش توليد در واحد سطح ماهيان گرم آبي با استفاده از سيستم مكانيزاسيون در آب بندانهاي استان مازندران (خاتمه یافته)
پژوهشکده اکولوژي آبزيان درياي خزر - یک شنبه بیست و هفنم خرداد 1397 

نصب 2 دستگاه هواده Air Jet

نصب 2 دستگاه هواده Air Jet
نویسنده: دكتر حميد رمضاني         بازدید: 1500 مرتبه