طرح ترويجی افزايش توليد در واحد سطح ماهيان گرم آبي با استفاده از سيستم مكانيزاسيون در آب بندانهاي استان مازندران (خاتمه یافته)
پژوهشکده اکولوژي آبزيان درياي خزر - یک شنبه بیست و هفنم خرداد 1397 

افزايش ضريب نفوذ طرح به 200 هكتار

افزايش ضريب نفوذ طرح به 200 هكتار
نویسنده: دكتر حميد رمضاني         بازدید: 1311 مرتبه