رسانه های ترویجی / کودکان و شیلات

الفبای انگلیسی را با زیست گاه ها بیاموزیم
مرکز تحقيقات آرتمياي کشور - یک شنبه بیست و هشتم اردیبهشت  1399 

الفبای انگلیسی را با زیست گاه ها بیاموزیم

الفبای انگلیسی را با زیست گاه ها بیاموزیم
نویسنده: دکتر علی نکوئی فرد - دکتر مسعود صیدگر         بازدید: 528 مرتبه
فوک آبی گرسنه   The Hungry Seal
مرکز تحقيقات آرتمياي کشور - جمعه بیست و ششم اردیبهشت  1399 

فوک آبی گرسنه The Hungry Seal

فوک آبی گرسنه The Hungry Seal
نویسنده: دکتر علی نکوئی فرد - دکتر مسعود صیدگر         بازدید: 537 مرتبه
1