رسانه های ترویجی / اینترنت اشیاء و هوشمندسازی

اینترنت اشیا در کشاورزی
سایت پرتال توسعه پارس - یک شنبه سیزدهم مرداد 1398 

اینترنت اشیا در کشاورزی

اینترنت اشیا در کشاورزی
نویسنده: نوشین رمضانی، علیمراد سرافرازی         بازدید: 1340 مرتبه
1