رسانه های ترویجی / اپلیکیشن های شیلاتی

محاسبات آبزی پروری 1
مرکز تحقيقات ماهيان سردابي ياسوج - دوشنبه بیست و پنجم بهمن 1400 

محاسبات آبزی پروری 1

محاسبات آبزی پروری 1
نویسنده: رقیه محمودی، همایون حسین زاده صحافی، مجید عطوفت شمسی         بازدید: 668 مرتبه
محاسبات کاربردی در آبزی پروری (2)
مرکز تحقيقات ماهيان سردابي ياسوج - دوشنبه بیست و پنجم بهمن 1400 

محاسبات کاربردی در آبزی پروری (2)

محاسبات کاربردی در آبزی پروری (2)
نویسنده: رقیه محمودی، همایون حسین زاده، محمود بهمنی، محمد میثم صلاحی اردکانی، محمودحافظیه، مجید عطوفت شمسی         بازدید: 626 مرتبه
1