رسانه های ترویجی / ماهیان سردآبی

معرفی گونه ماهی آزاد دریای کاسپین برای پرورش ماهی در قفس در سواحل دریای کاسپین
پژوهشکده آبزي پروري آبهاي داخلي بندر انزلي - سه شنبه یکم خرداد 1403 

معرفی گونه ماهی آزاد دریای کاسپین برای پرورش ماهی در قفس در سواحل دریای کاسپین

معرفی گونه ماهی آزاد دریای کاسپین برای پرورش ماهی در قفس در سواحل دریای کاسپین
نویسنده: محمد صیاد بورانی- عادل حسینجانی- نسترن جمالی         بازدید: 30 مرتبه
1